Skip to content

Example  ŽenaMuž
  Kouření AnoNeNezjištěno Abusus alkoholu AnoNeNezjištěno

  C07C088C089
  VpravoVlevoOboustranně
  UZCTMRIPET/CTPET/MRZobrazovací vyšetření nebylo provedeno

  NeAno

  diagnostický-ve shodě s konečnou diagnózoudiagnostický-jiný histopatologický typnediagnostická


  NeAno

  diagnostický-ve shodě s konečnou diagnózoudiagnostický-jiný histopatologický typnediagnostická


  Pozn: u chirurgické léčby datum operace (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)
  Klasifikace chirurgického výkonu u nádorů parotis dle ESGS Parotidektomie I–IV (VII) /PET s resekcí lícního nervu/Parotidektomie I–IV /PET se zachováním lícního nervu/Parotidectomy I–IV (VII, S, MM) /Rozšířená PET s resekcí n. VII, kůže a m. masseter/Parotidektomie I–II /PES/Parotidektomie III–IV /Deep lobe parotidectomy/Parotidektomie I /Parciální PES oblasti I/Parotidectomy II /Parciální PES oblasti II/Parotidektomie I–II–III /PES rozšířená o dolní hluboký list/Parotidektomie V /Odstranění akcesorního laloku/ECD I /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti I/ECD II /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti II/ECD V /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti V/

  NeAno

  stejnostrannáoboustranná Elektivní (cN0)Terapeutická (cN+) IAIBIIAIIBIIIIVVVAVBVIRozsah nespecifikován

  acinocelulární karcinommammární analog. sekretorický karcinommukoepidermoidní karcinomadenoidně cystický karcinompolymorfní adenokarcinomepiteliálně-myoepiteliální karcinom(hyalinizující) karcinom z jasných buněkbasocelulární adenokarcinomsebaceosní adenokarcinomintraduktální karcinomadenokarcinom NOSsalivární duktální karcinommyoepiteliální karcinomkarcinom z pleomorfního adenomukarcinosarkomšpatně diferencovaný karcinom: neuroendokrinní a nonneuroendokrinnílymfoepiteliální karcinomskvamocelulární karcinom*onkocytický karcinomsialoblastomjiné

  low gradeintermediate gradehigh gradesubtyp nebyl určen s převahou tubulární/kribriformní složky>30% solidní složkysubtyp nebyl určen klasickýkribriformnísubtyp nebyl určen low gradehigh gradesubtyp nebyl určen low gradehigh gradesubtyp nebyl určen intrakapsulárníminimálně invazivníinvazivnísubtyp nebyl určen nediferencovaný karcinomvelkobuněčný neuroendokrinní karcinommalobuněčný neuroendokrinní karcinomsubtyp nebyl určen T-klasifikace TXT1T2T3T4aT4bnebyla stanovena N-klasifikace N0N1N2aN2bN2cN3N3aN3bnebyla stanovena M-klasifikace MXM0M1nebyla stanovena
  Nebyla indikovánaRTCHRTCHTProtonová terapie
  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)
  NeAno

  AnoNeneznámo

  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)

  ŽijeZemřelneznámo

  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)
  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)